atmosphere : ชั้นบรรยากาศ

 

บริเวณที่ก๊าซ (Gases) หรือของไหลที่ไม่ใช่ของเหลว ปกคลุมพื้นผิวบนดาวเคราะห์ (Planet) หรือดาวบริวารธรรมชาติ (Natural satellite) โดยมีลำดับชั้นของก๊าซ แสดงออกมาจำนวนมากเหนือพื้นผิว แต่ทั้งหมดของก๊าซจะใกล้พื้นผิวด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity) ของตนเอง

ทั่วไปของธรรมชาติก๊าซมักจะไหลรั่วออกสู่อวกาศ แต่ความเพียงพอและความแข็งแกร่ง ของสนามแรงโน้มถ่วง (Gravitational) สามารถช่วยลากดึงก๊าซ กลับเข้าคืนสู่ชั้นบรรยากาศจากกลไกความสามารถของดาวเคราะห์ หรือดาวบริวารธรรมชาติที่จะลากดึงก๊าซกลับเข้าคืนชั้นบรรยากาศนั้น ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของก๊าซ ระยะทางห่างจากดวงอาทิตย์ (Sun) และอัตราความเร็วหลุดพ้นแรงดึงดูด (Escape velocity) ที่แสดงออกมาจากมวลของวัตถุนั้น

กรณีหากความร้อน แสง โมเลกุลของก๊าซเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็ว เช่นเดียวกับอัตราความเร็วหลุดพ้นแรงดึงดูดของดาวเคราะห์หรือ ดาวบริวารธรรมชาติ แม้ว่ามี มวลน้อยของวัตถุก็สามารถช่วย ลากดึงก๊าซกลับคืนชั้นบรรยากาศได้