basin impact : แอ่งหลุม (จากการอัดกระทบ)

 

เกิดขึ้นจากการอัดกระทบบนโครงสร้างบนพื้นผิว โดยมีขนาดใหญ่กว่า 100 กม.ขึ้นไป จากการพุ่งชนปะทะของดาวหาง (Comet) ดาวเคราะห์น้อย (Asteroid) กับพื้นผิวดวงจันทร์ต่างๆหรือดาวเคราะห์ต่างๆ (Planet) ทำให้โครงสร้างนั้นเปลี่ยนรูปเป็นแอ่งใหญ่ สำหรับบนโลก (Earth) แอ่งต่างๆเหล่านั้นปัจจุบันบางแห่งเปลี่ยน สภาพเป็นทะเลสาบเก็บกักน้ำ มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณี จนอาจไม่ทราบว่าครั้งหนึ่งในอดีตเกิดจากการชนปะทะจากวัตถุนอกโลก