black dwarf : ดาวแคระดำ

 

ปรากฏการณ์จุดสิ้นสุดระบบพัฒนาการของดาว (Star) จากจุดจบของอายุขัยดาวแคระขาว (White dwarf star) หรือจุบจบของดาวนิวตรอน (Neutron star) ที่ได้เย็นตัวลงไม่มีแสงสว่างมีแต่ความสลัว เหลือสภาพความเหยือกเย็นลงตามลำดับ จากนั้นมวลสสารต่างๆพลังอำนาจของดาว เสื่อมลดถอยลง พัฒนาการ ไปสู่ดาว แคระดำ

กรณีดาวแคระขาวมวลสสารของ Electron สูญสิ้นลง ส่วนกรณีของดาวนิวตรอนมวลสสารของ Baryon สูญสิ้นลง ซึ่งการเกิดทั้ง 2 กรณีใช้ระยะเวลา ยาวนานมาก แต่ดาวแคระดำยังไม่เคยสำรวจพบ จึงเป็นเรื่องสมมุติฐานและน่าสงสัยว่าระยะเวลาที่ยาวนาน เพียงพอให้เกิดปรากฎการณ์ดาวแคระดำ ในจักรวาลหรือไม่ ทั้งนี้ดา แคระดำเป็นรูปแบบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลุมดำ (Black holes) หรือดาวแคระสีน้ำตาล (Brown dwarfs)

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer