dark energy : พลังงานลึกลับ

 

องค์ประกอบส่วนใหญ่ของทั้งปวงในจักรวาล (Universe) คือ พลังงานลึกลับ (Dark energy) 68% สสารมืด (Dark matter) 27% และสสารสามัญ (Normal matter) 5% พลังงานลึกลับ (Dark energy) หรือพลังงานมืด เป็นสิ่งที่มีเป็นจำนวนมากในจักรวาล เพียงรู้เป็นความลึกลับที่สำคัญ และเป็นเรื่องที่ไม่ปกติที่มีจำนวนถึง 68% ของพลังงานในจักรวาลทั้งหมด จึงไม่ใช่เศษเล็กน้อย สิ่งหนึ่งที่สงสัยคือ พลังงานลึกลับอยู่ในช่องว่าง ของจักรวาลที่ไม่ปรากฎอะไร แต่กลับสามารถมีพลังงานของ ตัวเองเป็นผลให้จักรวาลขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นที่ไม่เข้าใจ คุณสมบัติของ พลังงานลึกลับนี้

แผนภูมิแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในอัตราของการขยายตัว มาตั้งแต่กำเนิดของจักรวาล 15 พันล้านปี ที่ผ่านมาขยายตัวออกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อัตราการขยายตัว ของเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดที่ 7.5 พันล้านปีที่ผ่านมา เมื่อวัตถุในจักรวาลเริ่มขยายตัวจากกันยิ่งจะเป็น อัตราที่เร็วขึ้นมาก เพราะความลึกลับมืดจาก พลังงานนี้กำลังเร่งดึงกาแล็คซีในการขยายตัวดังกล่าว

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer