evening star & morning star : ดาวประจำเมือง

 

ปรากฎการณ์ของดาวเคราะห์ คือดาวศุกร์ (Venus) หรือดาวพุธ (Mercury) มีความสว่างสุกใสเป็นพิเศษ ช่วงเวลาเย็น พลบค่ำหลังจากตะวันตกดินใหม่ๆ ด้านทิศตะวันออก จึงให้ความหมายเป็นดาวประจำเมือง 

• ยุคกรีกโบราณ แบ่งการเรียก ดาวศุกร์ จากปรากฎการณ์ดังกล่าว 2 เวลาต่างกัน คือ 
    Evening star (ช่วงพลบค่ำ) เรียกว่า Hesperus 
    Morning star (ช่วงฟ้าสาง) เรียกว่า Phosphorus 

• ยุคกรีกโบราณ แบ่งการเรียก ดาวพุธ จากปรากฎการณ์ ดังกล่าว 2 เวลาต่างกัน คือ 
   Evening star (ช่วงพลบค่ำ) เรียกว่า Hermes 
   Morning star (ช่วงฟ้าสาง) เรียกว่า Apollo 

บางท้องถิ่น เห็นดาวศุกร์ ช่วงฟ้าสางเรียกว่า ดาวประกายพรึก (Morning Star) เห็นดาวศุกร์ ช่วงพลบค่ำเรียกว่า ดาวประจำเมือง (Evening Star)

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer