evening star & morning star : ดาวประจำเมือง

 

ปรากฎการณ์ของดาวเคราะห์ คือดาวศุกร์ (Venus) หรือดาวพุธ (Mercury) มีความสว่างสุกใสเป็นพิเศษ ช่วงเวลาเย็น พลบค่ำหลังจากตะวันตกดินใหม่ๆ ด้านทิศตะวันออก จึงให้ความหมายเป็นดาวประจำเมือง 

• ยุคกรีกโบราณ แบ่งการเรียก ดาวศุกร์ จากปรากฎการณ์ดังกล่าว 2 เวลาต่างกัน คือ 
    Evening star (ช่วงพลบค่ำ) เรียกว่า Hesperus 
    Morning star (ช่วงฟ้าสาง) เรียกว่า Phosphorus 

• ยุคกรีกโบราณ แบ่งการเรียก ดาวพุธ จากปรากฎการณ์ ดังกล่าว 2 เวลาต่างกัน คือ 
   Evening star (ช่วงพลบค่ำ) เรียกว่า Hermes 
   Morning star (ช่วงฟ้าสาง) เรียกว่า Apollo 

บางท้องถิ่น เห็นดาวศุกร์ ช่วงฟ้าสางเรียกว่า ดาวประกายพรึก (Morning Star) เห็นดาวศุกร์ ช่วงพลบค่ำเรียกว่า ดาวประจำเมือง (Evening Star)