kuiper betl : แถบไคเปอร์

 

บริเวณนี้เปรียบเสมือนชายแดนระบบสุริยะ มีขนาดกว้าง 30 AUรูปทรงแถบไคเปอร์ (Kuiper bet) ทั้งหมดคล้ายแผ่นแบนโดยรอบกลม เต็มด้วยของเศษซากน้ำแข็ง บริเวณแถบไคเปอร์มีความหลากลายประเภทวัตถุ ไม่ใช่เพียงแต่พิจารณาด้วยวงโคจรหรือด้วยตำแหน่งเท่านั้น ทางวิทยาศาสตร์มีข้อกำหนดวัตถุขนาดเล็กบริเวณ แถบไคเปอร์ เป็นหลักไว้ดังนี้ 

1. Cold Classical KBOs 
คือ ประเภทวัตถุ Kuiper Belt มีตำแหน่งภายในขอบเขตความกว้าง 6 A.U. มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ (Sun) 42 - 48 A.U.มีขนาดเล็ก สีน้ำตาลคล้ำมากกว่า วัตถุ Kuiper Belt ในประเภทอื่น มีวงโคจรที่ไม่เสถียรไม่แน่นอนตลอดเวลา 
* (คำว่า Cold ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงอุณหภูมิ แต่หมายถึง ความไม่เสถียรวงโคจรของวัตถุนั้นๆ)

2. Hot Classical KBOs 
คือ ประเภทวัตถุ Kuiper Belt มีวงโคจรแบบยุ่งเหยิง เกะกะ วุ่นวาย มักมีตำแหน่งอยู่ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ใกล้เคียง กลุ่ม Cold Classical KBOs แต่จะมีขนาดใหญ่ มีสีสันดูอมเทากว่า กลุ่ม Cold Classical KBOs 
* (คำว่า Hot ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงอุณหภูมิ แต่หมายถึงมีวงโคจรแบบยุ่งเหยิง เกะกะวุ่นวาย ของวัตถุนั้นๆ) 

3. Resonant KBOs 
คือ ประเภทวัตถุ Kuiper Belt อยู่ภายใต้อิทธิพลและโคจรใกล้ดาวเนปจูน (Neptune) หรือรอบดาวเคราะห์อื่นๆ จำนวนทั้งหมดของวัตถุประเภทนี้ สัดส่วนทุกๆ 3 วัตถุ ที่โคจรรอบดาวเนปจูน มีจำนวน 2 วัตถุโคจรรอบดาวพลูโต (Pluto) ด้วย กลุ่มนี้จึงเรียกว่า Plutinos หรือ Little Plutos และทุกๆ 2 วัตถุ ที่โคจรรอบดาวดาวเนปจูน มี 1 วัตถุที่มี วงโคจรรอบดวงอาทิตย์ (Sun) ด้วย 

4. Scattered KBOs 
คือ ประเภทวัตถุ Kuiper Belt อยู่อย่างกระจัดกระจาย ใกล้วงโคจรดาวเนปจูนมาก โดยรูปแบบการโคจรมีลักษณะน่าเวียนหัว บ้าคลั่งด้วยอิทธิพลแรงดึงดูดเป็นจังหวะ ประหลาดจากดาวเนปจูน เช่น บางครั้งห่าง ดวงอาทิตย์นับ 1,000 A.U. บางครั้งโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวเนปจูน

5. Sedna วัตถุ Kuiper Belt 
คือ กลุ่มใหม่ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ แต่มีเงื่อนไขเป็นวัตถุมาจาก Kuiper Belt ทั้งหมดมีตำแหน่งวงโคจรห่างจากดวงอาทิตย์ กว่า 1,000 A.U. เข้ามาโคจรใกล้ ดวงอาทิตย์มากที่สุด 76 AU ระยะเวลา โคจรรอบดวงอาทิตย์ 12,000 ปี มีขนาดเล็กครึ่งหนึ่งของดาวพลูโต ถือว่าเป็นประเภทที่มีขนาดใหญของกลุ่มนี้่และหาพบยาก มากเนื่องจากมืด 

วัตถุในกลุ่ม Kuiper Belt เชื่อว่ามีจำนวนมากกว่า 70,000 ดวง (ขนาดใหญ่กว่า 100 กิโลเมตร) ส่วนประกอบหลักเป็นน้ำแข็งแบบ Volatiles (ระเหยเป็นไอ) มีก๊าซมีเทน (Methane) และก๊าซแอมโมเนีย (Ammonia) โดยมีวงโคจรยาวไกลมากนับร้อยปี