lunar eclipse : จันทรุปราคา

 

ปรากฎการณ์เกิดเงามืดบนดวงจันทร์ (Moon) มองเห็นจากโลกได้ สาเหตุจากดวงอาทิตย์ (Sun) โลก (Earth) และดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันตามลำดับ เงาของโลกจึงไปบังดวงจันทร์ แบ่งลักษณะปรากฎการณ์ได้ ดังนี้ (สามารถใช้แบบทดสอบปรากฎการณ์จันทรุปราคาเพื่อความเข้าใจ)

1.จันทรุปราคาเต็มดวง (Total Lunar Eclipse) เป็นลักษณะเงามืดของโลกบังดวงจันทร์ทั้งดวง ผลทำให้มองเห็นดวงจันทร์ มืดลงทั้งดวง
2.จันทรุปราคาบางส่วน (Partial Lunar Eclipse) เป็นลักษณะเงามืดของโลกบังดวงจันทร์ บางส่วน ผลทำให้มองเห็นดวงจันทร์ มืดลงบางส่วน
3.จันทรุปราคา เงามัว (Penumbral lunar eclipse) เป็นลักษณะเงามัวของโลกบังดวงจันทร์ ผลทำให้มองเห็นดวงจันทร์สลัวลง

**ร่มเงามืดเรียกว่า Umbra ส่วนที่สลัวเป็นร่มเงามัวเรียกว่า Penumbra ปรากฎการณ์จันทรุปราคา (Lunar Eclipse) เกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางครั้งเห็นในประเทศไทยได้เป็น ปรากฎการณ์สามารถคำนวณ การเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ