magnetosphere : ขอบเขตสนามแม่เหล็ก

 

อาณาเขตบริเวณอวกาศชั้นนอกสุดรอบๆดาวเคราะห์ (Planet) ซึ่งมีสนามแม่เหล็กชนิดพลังสูงสุด (Magnetic field predominates) โดยมีอำนาจมากกว่าพายุสุริยะ (Solar wind) รูปทรงของขอบเขตสนามแม่เหล็ก (Magnetosphere) ถูกเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวไปตามอนุภาคกระแสพายุสุริยะ เพราะเกิดปฎิกิริยาต่อกันระหว่าง สนามแม่เหล็กดาวเคราะห์และพายุสุริยะ

ดังนั้นส่วนขอบของขอบเขตสนามแม่เหล็ก เปรียบเสมือนเป็นโล่กำบังขัดขวางป้องกันหน่วงเหนี่ยว Plasma (ละอองของ ก๊าซร้อนจัด) ที่พัดมากับพายุสุริยะปะทะกับ ดาวเคราะห์หรือโลก (Earth) ชั้นนอกสุดของขอบเขตสนามแม่เหล็ก เรียกว่า Magnetopause ส่วนบริเวณที่มีความแปรปรวนของเส้นแรงแม่เหล็ก เนื่องจากกระแสพายุ สุริยะ เรียกว่า Magnetosheath