stellar atmosphere : บรรยากาศของดาว

 

บริเวณชั้นรอบนอกสุดของดาว (Star) ได้แก่ขอบเขตของโคโรน่า (Corona) ซึ่งมีกลไกการเคลื่อนตัวความร้อน จากรูปแบบก๊าซและพลังงานสนามแม่เหล็กที่กระจัด กระจายรวมทั้งแสงที่ปรากฎเห็น โดยรวมสภาพบรรยากาศของดาว มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ตลอดเวลา และแตกต่างไปตามประเภทของดาวนั้นๆ