SunflowerCosmos : nonprofit organization

 

สำนักดาราศาสตร์ซันฟลาวเวอร์
เรียนดาราศาสตร์ มีประโยชน์อย่างไร ?
 

เคยมีผู้ถามเราว่า....
"ถ้าจะให้บุตรหลานศึกษาวิชาดาราศาสตร์ แล้วจะได้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันบ้าง ?"

 

เราตอบไปว่า.........
วิชาดาราศาสตร์ มิเพียงเห็นความงามของจักรวาลเท่านั้น ความสำคัญยิ่งใหญ่ที่แฝงไว้คือ ความเป็นอภิปรัชญา จะคิดเข้าใจเปรียบเทียบตัวเอง เป็นเพียงเศษธุลี มิได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ใดๆ ไม่ว่าด้วยอำนาจ ด้วยความรู้และอายุขัย เมื่อเทียบกับสิ่งที่ปรากฎในจักรวาล

เมื่อเข้าใจสิ่งนี้ได้ จะช่วยขัดเกลาลดความหยิ่งในศักดิ์หรือฐานะ ลดการแสดงอำนาจบาทใหญ่ต่อผู้อื่น เพราะจะสามารถประเมินตนด้วยเหตุผลที่ประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์
ทำให้เกิดจิตสำนึกดี ประพฤติตนอยู่ในกรอบที่เหมาะสมต่อคนรอบข้าง กลายเป็นความเอื้อเฟื้อต่อกันมากขึ้น เพียงเท่านี้ก็สามารถลดปัญหาต่อสังคมได้

 

Peter S.

25 มิถุนายน 2555

SunflowerCosmos@gmail.com

 

โครงการของสำนักดาราศาสตร์ซันฟลาวเวอร์

•  สำนักดาราศาสตร์ซันฟลาวเวอร์ [SunflowerCosmos.org]

โฮมสคูลซันฟลาวเวอร์ [Homeschool SUNFLOWER]

ซันฟลาวเวอร์อะคาเดมี่ [Sunflower Academy School Science Workshops]

ดาราศาสตร์วิถีไทย [Sky & Stars With Thai Astronomy @ Huatakhe]

• พาโนรามาอินโฟรกราฟิก [This is Massively : Panorama Infographics]

• ข่าวต่างดาว ข่าวจักรวาล [AlphaSTARnews]

• ดาราศาสตร์ยุคใหม่ [SunflowerCSR]