Pacific earthquake : แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เขตแปซิฟิค
    Since : January 23, 2007                                                                                                                                Latest update : June 14, 2010
 
0
Home
0
จักรวาลวิทยา
0
ดาราศาสตร์
0
ระบบสุริยะพิเศษ
0
ระบบสุริยะ
0
โลกสีน้ำเงิน
0
แร่วิทยา
0
รายงานพิเศษ
0
ซันฟาวเวอร์
0
Non-profit organization
 
 
 
 
Pacific earthquake : แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เขตแปซิฟิค

มีความเป็นไปได้ ภายใน ปี ค.ศ.2050

 
90%
 
 
 
คำเปิดเผยทางวิทยาศาสตร์
--------------------------------

San Andreas Fault คือรอยเลื่อนที่พาดผ่าน บริเวณด้านตะวันตกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในรัฐ California มีความยาวเป็นระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตร
พาดผ่านใกล้เมืองใหญ่ สำคัญของสหรัฐ เช่น Los Angeles, San Francisco

รอยเลื่อน San Andreas เกิดจากขอบ แผ่นเปลือกโลก (Plate) อเมริกาเหนือ
(North American plate) กับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก (Pacific plate) มาชน
บรรจบเสียดทานกัน

โดยแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือ (North American plate) เคลื่อนตัวลงใต้แต่
แผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก (Pacific plate) จะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือ ทำให้เกิด
การเสียดสี และเป็นแนวรอยเลื่อน เกยกันอย่างชัดเจน ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
บันทึกทางธรณีวิทยาเชื่อว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอทุกๆ 150 ปี และยังมีการเลื่อน
ขนาดใหญ่ ในบริเวณดังกล่าวราวทุก 300 ปี

ค.ศ.2008 เกิดแผ่นดินไหว ที่เรียกว่า Plausible event ขนาด 7.8 Magnitude
เขย่าขวัญผู้คนกว่า 10 ล้าน บริเวณ Californians ตอนใต้ มีผู้เสียชีวิต 1,800
คน และบาดเจ็บราว 50,000 คน มีรอยเลื่อนกว้าง 13 เมตร สร้างความเสียหาย
ต่อระบบคมนาคม แผ่นดินพังทะลายจำนวนมาก หลังจากนั้นเกิด Aftershocks
ขนาด 7.2 Magnitude ตามมา

San Andreas มิใช่เป็นเพียงรอยเลื่อนที่เกยกันเท่านั้น แต่ยังมีการไหวสะเทือน
ตลอดแนวยาวพันกิโลเมตร โดยมีการเขย่าขวัญมาแล้ว ระดับ 6.5 Magnitude
ซึ่งหากมีการเคลื่อนใกล้ฝั่ง ด้านแปซิฟิค ตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแนวเชื่อม
ต่อของแผ่นเปลือก (Plate) อาจปลดปล่อย พลังงานเกิดแผ่นดินไหว เทียบเท่า
ใน Sumatra-Andaman เมื่อ ค.ศ. 2004 ขนาด 9.0 Magnitude ได้ หรืออาจ
เทียบเท่าการเกิดซึน่ามิ ชายฝั่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อ ค.ศ. 1700 เนื่องจากมีขนาด
ที่คล้ายคลึงกัน โดยมีโอกาสเกิดขึ้น 1 ใน 10 ภายใน 10 ปี ข้างหน้าี

การพยากรณ์เแผ่นดินไหวล่วงหน้า เป็นสิ่งถูกต้องยาก เช่นเดียวกับพยากรณ์
สภาพอากาศล่วงหน้า เพราะธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่คงที่

นักธรณีวิทยา พยายามศึกษา เรื่องคลื่นสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ที่มีขนาด
ใหญ่กว่า 6.0 Magnitude ขึ้นไป เพื่อการเตือนภัยจากแบบจำลองแผ่นดินไหว

หากเกิดเมื่อใด ความเสียหายใหญ่หลวงย่อมเกิดขึ้นแน่นอน สิ่งที่กระทำได้คือ
การอพยพและหากแบบแผนการจำลอง แผ่นดินไหวล่วงหน้า ส่งผลให้ทราบได้
อย่างแม่นยำขึ้น คงไม่เกิดเหตุร้ายแรงเช่น กรณี Haiti ให้ผู้คนล้มตายนับแสน

ตราบใดที่ต้องอาศัยบนพื้นแผ่นดินโลก มนุษย์คงหลีกเลี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ไม่ได้ แต่วันนี้มีบทเรียนมามาย ชีวิตล้มตายนับแสน สร้างความสูญเสียต่อเนื่อง
ได้ในหลายกรณี โดยเฉพาะหากเกิดขึ้นกับเมืองใหญ่ทางเศรษฐกิจ โลกต้องมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยระดับทวีป

คำถาม มีทางออกเรื่องนี้อย่างไร ?
--------------------------------------

จากวันนี้จนถึงวันนั้น ประชากรโลกต้องมีความพร้อม ต่อการรับผลกระทบในการ
เปลี่ยนแปลงจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ มิเพียงเขตแปซิฟิคเท่านั้น แต่ต้องเฝ้า
ระวังทั้งโลก โดยเฉพาะบริเวณรอยเลื่อน ของแผ่นเปลือกโลก

กรณีอยู่ในเขตแผ่นดินไหว หรือใกล้ภูเขาไฟ ประการแรกหากยังไม่เกิดขึ้น ต้อง
เข้าใจใหม่ว่า ต้องเกิดขึ้นแน่ ประการที่สอง หากเคยเกิดขึ้นแล้ว ต้องเข้าใจใหม่ว่า
ต้องเกิดขึ้นซ้ำอีก แม้แต่ละครั้งมีช่วงเวลาห่างกันก็ตาม

การอาศัยอยู่ในเขตดังกล่าว มนุษย์ต้องเข้าใจวิธีการที่จะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
โดยการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ บริเวณนั้นประกอบ เพราะสัตว์จะอพยพก่อนมนุษย์
หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น พร้อมทั้งคอยฟัง คำประกาศเตือนล่วงหน้าจากหน่วยงาน
ของรัฐเป็นประเด็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ความเฉียวฉลาดของมนุษย์ ต้องนำออกมาใช้ก่อนเพื่อป้องกันภัย
พิบัติเรื่องแผ่นดินไหว คือ การสร้างที่อยู่อาศัยป้องกันแผ่นดินไหว จึงพอจะทุเลา
ปัญหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อย่างร้ายแรงได้
 
 
 
 
แผนที่แสดงแผ่นดินไหวทั่วโลก ระหว่างปี 1979-1988 (แนวจุดดำเล็กๆ)
 
 
 


 
 
       © copyright sunflowercosmos 2007-2017