Sunflower Sky Family

Sunflower Sky Family
อวกาศ ดาราศาสตร์
ครอบครอบดูดาว

Nonprofit organization : since 2007

“เจตนารมณ์ จัดทำเพื่อสาธารณประโยชน์ สำหรับเยาวชนไทย ทั้งนี้เน้นสาระความรู้ จากการสำรวจใหม่
ตามกฎเกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือ ระหว่าง สำนักดาราศาสตร์ ซันฟลาวเวอร์ คอสมอส
และ ซันแอนด์สตาร์ ซึ่งหากท่านเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย สามารถนำเผยแพร่ได้ตามอัธยาศัย”

                      รวมข้อมูลทั้งหมด ประมาณ 900 หน้า
                    • Sunflowercosmos Galleries ›› ห้องนิทรรศการภาพ อวกาศ และดาราศาสตร์
                    • สำนักดาราศาสตร์ซันฟลาวเวอร์คอสมอส ›› ฐานข้อมูล ดาราศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้
                    • SunflowerCosmos.org 2007 - ›› ฐานข้อมูล จักรวาลวิทยา ดาราศาสตร์ ทั่วไป (ขุดดั้งเดิม)