sunflowercosmos

“รวมฐานข้อมูล ออนไลน์
อวกาศ ดาราศาสตร์เชิงลึก
เพื่อศึกษาและติดตาม
ความก้าวหน้า”

Proclamation

“มีผู้คนบนโลกจำนวนมาก สนใจเรื่องต่างดาว
แต่ไม่มีหลักฐาน ทางวิทยาศาสตร์ที่ประจักษ์
ชัดเจน ขณะนี้ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี
กำลังพยายามหาคำตอบ เพื่อให้สิ้นข้อสงสัยว่า
มนุษย์อยู่อย่างโดดเดี่ยว ในจักรวาลหรือไม่”

-SunflowerCosmos.org-

Nonprofit organization : since 2007

“เจตนารมณ์ จัดทำเพื่อสาธารณประโยชน์ สำหรับเยาวชนไทย ทั้งนี้เน้นสาระความรู้ จากการสำรวจใหม่
ตามกฎเกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือ ระหว่าง สำนักดาราศาสตร์ ซันฟลาวเวอร์ คอสมอส
และ ซันแอนด์สตาร์ ซึ่งหากท่านเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย สามารถนำเผยแพร่ได้ตามอัธยาศัย”

                      รวมข้อมูลทั้งหมด ประมาณ 900 หน้า
                    • SunflowerCosmos.org - Advanced ››ฐานข้อมูล ออนไลน์ อวกาศ ดาราศาสตร์เชิงลึก
                    • สำนักดาราศาสตร์ซันฟลาวเวอร์คอสมอส ›› ฐานข้อมูล ดาราศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้
                    • SunflowerCosmos.org 2007 - ›› ฐานข้อมูล จักรวาลวิทยา ดาราศาสตร์ ทั่วไป (ขุดดั้งเดิม)